Kemi

 

Har du kemi i din virksomhed?? – Nej?? – Det tror vi ikke på…

99% af de danske virksomheder har kemi indendørs, derfor skal der være styr på databalde, vejledninger og opbevaring.

Kemi er alt fra vasketaps, toner, blæk til syre eller baser. Er der et faresymbol på produktet skal det indgå i jeres kemihåndterings procedure.

G3 solutions provider hjælper dig med at få et overblik og sætter det i system for dig.

 

Du kan her læse miljø- og fødevareministeriets beskrivelse af forventningerne til virksomhederne med kemi.

Virksomheder har pligt til at kende reglerne i kemikalielovgivningen. Det gælder både virksomheder der producerer, importerer og markedsfører et kemisk stof, blandinger og artikler. I visse tilfælde gælder det også forhandlere og professionelle brugere.

Kemikalieloven kan læses her

 

 

 

 

 

Arbejdspladsbrugsanvisninger - sådan gør du, trin for trin

Trin 1: Ansvarlig.

Vælg en person med ordenssans og interesse for opgaven, som skal have det overordnede ansvar for det praktiske arbejde med APB’erne.


Trin 2: Liste over stoffer.

Gennemgå alle skabe og skuffer og lav en liste over alle de faremærkede stoffer, I har i virksomheden. Notér også leverandør og evt. varenummer. Du kan finde en liste over faresymboler på nettet: www.mst.dk/Kemikalier/Klassificering+og+risikovurdering/Faremaerkning/ Vælg »Se og download faresymboler«. En oversigt over sikkerhedssætninger finder du samme sted; vælg »Se og download risiko- og sikkerhedssætninger«.

Trin 3: Sikkerhedsdatablade og produktresuméer

Skaf sikkerhedsdatablade på alle produkterne fra de forskellige leverandører. Skaf eventuelle relevante produktresuméer på lægemidler, eksempelvis via www.laegemiddelstyrelsen.dk - vælg »Søg i produktresuméer«. Hvis der er produkter, som ikke findes her, kan man på www.emea.europa.eu finde produktresuméer for stoffer, som er europæisk registrerede. Vælg »EPARS for authorised medicinal products for veterinary use« – vælg »A-Z listing of EPARS« – vælg et produkt – klik på DA i skemaet »Product information«. På denne måde findes produktresuméet på dansk.

Trin 4: Opbevaring

Lav en mappe, hvor du kan samle alle virksomhedens papirer vedr. arbejdsmiljø.

Trin 5: Udarbejdelse af tillæg

Lav, ud fra oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktresuméerne, for hvert enkelt stof og eventuelle relevante lægemidler, et tillæg til sikkerhedsdatabladet eller produktresuméet. Tillægget skal indeholde alle de informationer, som er specifikke for din virksomhed. Mht. bortskaffelse af stofferne, findes forskellige, lokale regler. Kommunen kontaktes for information om disse: Bed om at tale med en affaldskonsulent.

Trin 6: Værnemidler

Sørg for, at I har de værnemidler tilgængelige, som er påkrævede ved arbejdet med de forskellige stoffer. Som et minimum bør man have følgende værnemidler mv. i virksomheden:
• Handsker der kan beskytte mod stofferne
• Beskyttelsesbriller
• Åndedrætsmasker
• Øjenskylleflaske (til brug ved uheld).
• Førstehjælpskasse med plaster osv. 

Trin 7: Brandslukningsudstyr

Sørg for, at I har det brandslukningsudstyr tilgængeligt, som er påkrævet i forhold til de forskellige stoffer.

Trin 8: Bortskaffelse

Sørg for, at I er tilmeldt de relevante bortskaffelsesordninger, eksempelvis ordning til bortskaffelse af klinisk risikoaffald.

Trin 9: Arkivering

Hæft en kopi af de enkelte sikkerhedsdatablade sammen med dine tillæg. Den enkelte APB udgøres tilsammen af sikkerhedsdatabladet og dit tillæg med de lokale forhold. Arkivér et eksemplar af hver APB i mappen - kom et eksemplar af hver i en plastlomme og læg/hæng den i umiddelbar nærhed af, hvor stoffet opbevares og bruges. APB’en skal let kunne tages ned, så man kan medbringe den ved et evt. skadestuebesøg.

Trin 10: instruktion

Informér og instruér alle medlemmer af personalet om brugen af APB’erne.

Trin 11: opfølgning

Lav en fast procedure for, hvor tit og hvornår der skal følges op på APB’erne. De skal opdateres, når/hvis der kommer nye oplysninger i sikkerhedsdatabladet. Husk også at lave en APB, når I får et nyt, faremærket stof i virksomheden skal dette udføres.

 

Har du brug for vores support?

Kontakt

Kontakt os gerne via nedenstående kontakt form, eller på telefon 22661980

Navn
Email
Besked