Spring til indhold
Hjem » Begreber & Termer

Begreber & Termer

Indenfor maskinsikkerhed

De mange begreber der anvendes når vi taler om maskinsikkerhed kommer oftest fra de harmoniserede standarder, på denne side vil vi løbende beskrive disse

– især der hvor folk har svært ved at forstå sammenhængen.

Bruger:

Enhver der har en opgave på og omkring en maskine, dette kan være: vedligeholder, rengøringspersonalet, operatøren osv.

Særlig uddannet:

En person som har fået en særlig uddannelse af maskinproducenten, på ét eller flere områder. Denne person må varetage særlige opgaver på maskinen, dog skal disse stadig kunne udføres sikkert.

Sagkyndig:

En person som har flere års erfaring, med udvikling og produktion af præcis denne type / model maskine. Personen kender alle fare elementer på maskinen, når den opbygges og vedligeholdes samt kan identificere slitage og træthed i konstruktioner. Dette betyder at en person med 10års erfaring som skifter job til en konkurrent, ikke vil kunne anses som værende sagkyndig på deres produkter hvis ikke de er 1:1

Uddannelse:

Når der tale om uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed, så kræver dette at der foreligger en uddannelsesplan og som afsluttes med en eksamen eller prøve. dette betyder således også at hvis man i ens virksomhed ønsker at uddanne sit personale så skal dette setup etableres.

Instruktion:

Enhver der skal udfører en opgave, skal instrueres i denne og de fare der er ved denne opgave. instruktionen kan være skriftlig eller mundeligt – Instruktionen skal gives, af en person som har de nødvendige kompetencer til at udfører opgaven selv. Det er som hovedregel at maskinens manual er gennem læst inden instruktionen gennemføres.

Inspektion:

Inspektion er et vigtigt begreb, da der ligger mange former for inspektioner under maskinsikkerhed. Inspektioner kan opdeles i VisuelTestVerifikation. Dette betyder at Inspektionerne oftes skal udføres af forskellige faggrupper. Operatøren skal lave den daglige visuelle inspektion af maskinen før brug. Vedligeholdsafdelingen / 3. part gennemfører de Test som producenten & myndighederne har beskrevet for det pågældende udstyr. Vedligeholdsafdelingen eller Producenten gennemfører den verifikation der er nødvendig for at maskinen kan anvendes sikkert gennem dens levetid.

Nogle af de ting der skal inspiceres på en maskine er:

  • Sikkerhedssystemet virker som beskrevet.
  • Afskærmninger er på plads.
  • brugermanual er tilstede ved maskinen og brugerne kender denne.
  • Fysiske ombygninger som frembringer en fare.

Overensstemmelseserklæring:

En overensstemmelseserklæring, er producentens fundament for at kunne CE mærke. her beskriver producenten hvilke standarder og direktiver som produktet overholder og hvilke dele der er udeladt i de anvendte standarder.

Det er vigtigt at sige at et produkt, der har en overenstemmelseserklæring hvor der står “maskindirektivet” er det mest useriøse man kan få, da maskindirektivet dækker over alle typer maskiner er det vigtigt at være præcis i sin overenstemmelseserklæring – denne må gerne fylde mere end én side.

Ce mærket:

CE mærket viser at producenten finder produktet sikkert iht. direktivet, det betyder ikke at produktet er sikkert eller af højt kvalitet

Husk “Hjemmebygget” maskiner også skal CE mærkes!

Risikovurdering:

Risikovurdering er fundamentet for alt arbejde med sikkerhed, her vurdere man faren før man laver nogle foranstaltninger og dermed minimere man farer for personer. iht. ISO12100 kører vi efter worst case senario – dette betyder også man skal have en god riskmatrix som kan håndterer de farer man arbejder med. Det er ikke muligt at have den samme matrix til maskinsikkerhed, ATEX og arbejdsmiljø da der ofte er flere elementer som spiller ind og som vil gøre andre områder komplekse. Risikovurderingen laves under designet, efter maskinen er stillet op og så på selve arbejdsprocesserne. risikovurderingen skal dække tilsigtet brug og forudselig misbrug.

Begreber & Termer - Riskmatrix G3 simpel

Rest risiko:

Når man har lavet et produkt, tilpasset og designet alt iht. standarderne vil der altid være en rest risiko især når vi skal tage højde for misbrug af produktet – derfor er det vigtigt at disse fare er beskrevet i brugervejledningen og tydeligt fremhævet.

Saexpert:

Safexpert er en software som anvendes til at lave risikovurderinger i, dette software er en meget step by step version som holder styr på alt der skal skal gennemføres for at kunne CE mærke, det er dog vigtigt at huske at softwaren ikke er bedre end de data der puttes ind i dette – Risikovurdering og anvendelse af Safexpert kræver viden om maskinsikkerhed

Safexpert kan købes her

Sistema rapport:

Sistema rapport er blevet en synonym for en sandsynlighedsberegning på sikkerhedskredsløbet, Sistema er et software der kan downloades her – Dette betyder at man via data fra komponent leverandørerne kan beregne på hele kæden fra input til out put og dermed vurdere om systemet opfylder de kriterier som der er sat i Risikovurderingen. Det skal siges at der findes flere forskellige software der kan gøre dette og dermed er det vigtigt at forholde sig til funktionen end navnet her

Harmoniseret standarder:

Strukturen på vores lovgivning er:

Direktiver / forordninger, dette er selve loven på EU niveau som skal opfyldes af medlemslandene

Bekendtgørelse, dette er samlingen af de love som gælder på det faktiske område som bekendtgørelsen dækker, dette betyder at en bekendtgørelse kan være en sammenskrivning af flere love

Vejledninger, dette er myndigheden svar på hvordan en bekendtgørelse kan opfyldes.

Standarder, Der findes både harmoniserede og IKKE harmoniserede standarder – derfor er det vigtigt at holde sig opdateret på hvilke standarder der er gældende og harmoniseret inden man udfylder sin Overenstemmelseserklæring – listen kan findes her

Harmoniserede standarder giver formodningsret for at man opfylder det givende direktiv, derfor er det vigtigt at anvende disse standarder i designfasen, da en evt. retssag vil vurdere op mod disse standarder som værende state of the art.

Tekniske rapporter ( TS):

Der udføres mange studier rundt i verden og mange af dem bliver taget ind som videns grundlag for kommende revision af standarder – men indtil man har revideret en standard kan et studie ende ud i en teknisk rapport som viser resultatet og man som producent kan kigge ind i.